Login
Rejestracja   |   Twój koszyk  |  Zaloguj
telefon:   662 622 857
  e-mail:   biuro@regallo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.regallo.pl.

 
I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.regallo.pl i prowadzony przez Kovona Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Piotra Poloczka – prezesa zarządu.
 2. Kovona Polska Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54 jest zarejestrowana  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000446721, nr NIP 5751885378, REGON 243155830, adres poczty elektronicznej: sklep@regallo.pl.
 3. Na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów, klientowi, będącemu jednocześnie konsumentem, przysługują prawa, których niniejszy regulamin nie może ograniczać. W przypadku jego niezgodności z przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Definicje użytych pojęć: 
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.regallo.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Kovona Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000446721, nr NIP 5751885378, REGON 243155830, adres poczty elektronicznej: sklep@regallo.pl,
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Usługodawca, za pomocą Sklepu Internetowego, świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Newsletter.


III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. Usługodawca świadczy swoje usługi elektroniczne nieodpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony (ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę).
 5. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem.
 8. Usługobiorca ma na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


IV. Wymagania techniczne dotyczące zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 18.0 i wyższej.
 4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 1. Informacje o oferowanych produktach podane na stronach internetowych sklepu takie jak ogłoszenia, reklamy, cenniki, jak również ich opisy, parametry użytkowe i dane techniczne oraz ceny tych produktów należy rozumieć jako propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży, stosownie do Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny pokazane na stronach sklepu internetowego www.regallo.pl każdorazowo wyrażane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składowe takie jak: podatek VAT, cła i inne, za wyjątkiem kosztu dostawy i płatności, chyba że widnieje wyraźna wzmianka, iż jest inaczej.
 3. Cena produktu pokazana na stronie sklepu jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się wyłącznie poprzez złożenie wcześniej przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W celu potwierdzenia zawartej umowy klient każdorazowo otrzyma paragon lub na wyraźne życzenie fakturę VAT.

VI. Warunki dostawy
 1. Możliwe są następujące sposoby dostawy produktów:
  • paczka kurierska
  • paczka kurierska pobraniowa
  • odbiór osobisty w siedzibie Kovona Polska Sp. z o.o. za uprzednim uzgodnieniem terminu.
 2. Sprzedawca dostarcza produkty wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy są uwidocznione w trakcie składania zamówienia.
 4. Termin dostawy do klienta to 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, chyba że w trakcie składania zamówienia wskazany jest krótszy termin, przy czym termin ten należy obliczyć:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego albo konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

VII. Warunki dokonywania płatności

 1. Sposoby płatności:
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski - 40 1050 1142 1000 0023 6739 3127.
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych realizuje: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.
 2. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VIII. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług elektronicznych.

 1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana w każdym czasie.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep@regallo.pl lub listownie na adres Kovona Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Skutkiem rozwiązania umowy jest ustanie stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.


IX. Reklamacje.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@regallo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@regallo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.
  • Zaleca się podanie w powyższej wiadomości reklamacyjnej najwięcej jak to możliwe informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego, stosownie do regulaminu danego agenta, a mianowicie:
PayU.pl – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu – strona kontaktowa (www.payu.pl), formularz kontaktowy (www.payu.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dla-kupujacych), numer telefonu kontaktowego: (61) 630 60 05.
 

X. Odstąpienie od umowy.

 1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1. oraz 5;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

XI. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkie umowy zawierane przez sklep regallo.pl są zawierane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XII. Załączniki.

Załącznik nr 1 – wzór – formularz odstąpienia od umowy

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Formularza odstąpienia od umowy
 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………

 

 

                                                                                           Kovona Polska Sp. z o.o.

                                                                                           ul. Powstańców Śląskich 54

                                                                                           42-700 Lubliniec

 

 

 

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, Data:

 

 

* niepotrzebne skreślić

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®